Second opinion

Second opinion

Soms komt het voor dat het proces van verzuimbegeleiding niet goed verloopt. Wij begrijpen dat er dan behoefte kan ontstaan aan een tweede visie. Wij kunnen dit onderzoek verrichten op basis van een offerte.

In dit kader kunnen werkgevers en werknemers ons benaderen voor overleg.

Wij houden bij een second opinion onderzoek de volgende randvoorwaarden aan:

  • Het belang van het recht op een second opinion onderzoek wordt onderschreven en is bedoeld voor situaties 'waarin een belangrijk verschil van inzicht bestaat tussen de bedrijfsarts en het aan haar/zijn zorg toe­vertrouwde individu'.
  • Het second opinion onderzoek kan alleen worden uitgevoerd door een geregistreerd bedrijfsarts, en dus niet door een arbo-arts, een arts in oplei­ding tot bedrijfsarts of alleen een arbeids­deskundige.
  • Het second opinion onderzoek heeft betrekking op het medisch oordeel van de bedrijfsarts en komt niet in de plaats van het deskundigenoordeel van het UWV.
  • De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert ontvangt alle relevante informatie en zal als uitgangspunt ook de werkende zelf onderzoeken en indien aangewezen de werkplek bezoeken.
  • Naast de werknemer kan ook de werkgever een second opinion onderzoek aanvragen (de werknemer beschikt echter ten allen tijde over blokkeringsrecht).
  • De conclusie van het second opinion onderzoek biedt een tweede oordeel over de re-integratie en de re-integratie inspanningen van werknemer en werkgever.
  • Bij het second opinion onderzoek is er sprake van een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO). De uitvoerende bedrijfsarts zal de bescheiden gedurende 15 jaar (Artikel 454, 3e lid, Boek 7 BW), te rekenen van het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, bewaren.