De bedrijfsarts, de basisarts, of de casemanager, hoe houd je die uit elkaar?

De bedrijfsarts, de basisarts, of de casemanager, hoe houd je die uit elkaar?

bedrijfsarts

Wanneer je door ziekte je werk niet meer kan doen en thuis komt  te zitten dan is het uiteraard de bedoeling dat je zo snel mogelijk weer terugkeert op de werkvloer. Bij deze terugtocht krijg je vroeg of laat te maken met een aantal functionarissen waar je voordat je ziek werd misschien nog nooit van gehoord had, laat staan dat je ermee te maken had gehad. Wie zijn eigenlijk die bedrijfsarts, basisarts, en casemanager? We stellen ze even aan je voor.

We beginnen met de bedrijfsarts
Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Hij is onafhankelijk en BIG-geregistreerd. BIG staat voor Beroepen in Individuele Gezondheidszorg en het houdt in dat hij een opleiding tot basisarts heeft afgerond en vervolgens een vervolgopleiding van vier jaar tot bedrijfsarts heeft voltooid. Het is een beschermde titel en dit betekent dat die titel niet gevoerd mag worden zonder registratie in het BIG register.

De bedrijfsarts kan als zelfstandige zijn beroep uitoefenen, maar hij kan ook in dienst zijn van een arbodienst. Hij is in staat beroepsziekten en beroeps gebonden aandoeningen te beoordelen, te begeleiden en daarover te adviseren. Tevens kan hij preventieve technieken toepassen om individueel arbeidsvermogen te behouden en te bevorderen. De inzet van de bedrijfsarts kan ook bepaald worden door de wet verbetering poortwachter.

De bedrijfsarts heeft de taak en de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding bij bedrijven. Hij adviseert over de aanpak van het ziekteverzuim, de re-integratiemogelijkheden en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Ook is hij adviseur op organisatie niveau en analyseert en adviseert hij op het gebied van gezondheid, inzetbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

De begeleiding van zieke medewerkers bij hun re-integratie ligt ook bij de bedrijfsarts. Hierbij kan wel, in overleg met de werkgever, een re-integratie deskundige ingeschakeld worden. In deze functie werkt de bedrijfsarts vaak samen met een multi disciplinair team, met casemanagers en arbeidsdeskundigen. Bij deze begeleiding is een belangrijk onderdeel het vaststellen van de mate van belastbaarheid van de medewerker, rekening houdend met zijn of haar medische beperkingen. Met andere woorden, kan iemand een beetje werken, of misschien helemaal niet.  Om tot deze beoordeling te komen stelt de bedrijfsarts een functionele mogelijkheden lijst (FML) op. Hierin wordt aangegeven in hoeverre iemand al dan niet in staat is te staan, zitten, lopen, duwen, of te trekken. Wat gaat wel en wat gaat niet, of beperkt? En dan ligt de nadruk vooral op dat wat iemand nog wél kan.  Wat zijn iemands mogelijkheden ondanks zijn beperkingen.
Aan de hand van deze FML kan in samenspraak met een arbeidsdeskundige gekeken worden of iemand kan terugkeren in zijn eigen werk, of dat er misschien aanpassingen nodig zijn. Het uitganspunt is altijd om een persoon weer geheel aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Hier hangt de aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid nauw mee samen. Ook hier ligt een taak voor de bedrijfsarts. Hij adviseert zowel op organisatie als op individueel niveau. Je kunt dan denken aan preventiemaatregelen zoals PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen), begeleiding van zwangere vrouwen, maar ook de stijl van leidinggeven kan zeker effect hebben op het verzuim.

Wat doet een basisarts?
Binnen de bedrijfsgeneeskunde heeft een basisarts dezelfde taken als een bedrijfsarts. Maar de basisarts is niet geregistreerd als bedrijfsarts  en kan alleen zijn taken uitvoeren onder de supervisie van geregistreerd bedrijfsarts.

Als gevolg van de grote uitstroom van oudere bedrijfsartsen zijn de carrièrekansen voor basisartsen de komende jaren uitstekend. Dat is de reden dat veel bedrijven nu basisartsen aannemen en deze opleiden. Het is dus wel een ‘’echte arts’’  Die voor het onderhouden van zijn kennis kan terugvallen op een bedrijfsarts.

En de casemanager? Wat is zijn rol?
Casemanagers zijn verantwoordelijk voor een adequaat verzuimproces, een voorspoedig herstel en een duurzame terugkeer van de medewerker. Hij zorgt ervoor dat ervoor dat het plan van aanpak voor de  re-integratie wordt uitgevoerd en houdt het hele proces in de gaten. Tevens is hij het eerste aanspreekpunt voor de medewerker.

Teamleider als verzuimbegeleider?
Sommige bedrijven benoemen hun leidinggevenden benoemd tot ’’casemanager’’ om de verzuimsituatie te begeleiden en de gesprekken met de zieke medewerker te voeren. Deze leidinggevenden worden dan in feite verzuimbegeleider. Meestal betreft het hier het begeleiden van kortlopend verzuim. Gelukkig hebben leidinggevenden niet zo vaak met het begeleiden van lang verzuim te maken, want hiervoor moeten zij over meer specialistische kennis beschikken. Bovendien is het aansturen van een langlopend verzuimtraject behoorlijk tijdrovend. Er kan namelijk sprake zijn van complexe verzuimsituaties waarbij meerdere partijen aangestuurd moeten worden om tot een UWV-proof dossier te komen. Een dossier dat een WIA-aanvraag optimaal ondersteunt. Een verkoudheid is uiteraard geen probleem, maar wat doe je met iemand die langdurig uitvalt en waarbij ook nog eens sprake kan zijn van allerlei privé-problemen?

Kan de HR afdeling nog wat betekenen in het verzuimproces?
De HR afdeling van een bedrijf wordt vaak ingeschakeld wanneer er sprake is van langdurend verzuim. Deze afdeling heeft over het algemeen vaker te maken met verzuim dat wat langer uitpakt en heeft ook meer tijd beschikbaar om het verzuim de juiste aandacht te geven. De afdeling kan ook een adviserende rol pakken richting de leidinggevende van de zieke medewerker. Maar omdat elke lang verzuimcasus uniek is, is de behoefte aan gespecialiseerde hulp eerder regel dan uitzondering, ook bij de HR afdeling.

Hier komt de rol van een externe casemanager om de hoek kijken. Grofweg kan je de volgende rollen onderscheiden:

  • De leidinggevende als de verzuimbegeleider en contactpersoon naar de medewerker.
  • De procesbegeleider binnen je organisatie die ervoor zorgt dat alle stappen op tijd en op de juiste manier worden gezet (kan ook de leidinggevende zijn, maar vaak de HR-afdeling)
  • De proces-casemanager (vaak vanuit de arbodienst), die werkgever begeleidt en adviseert over het verzuim en het proces.
  • De casemanager taakdelegatie (altijd vanuit de arbodienst), die namens de bedrijfsarts binnen het medische domein contact heeft met je medewerker.

Bovendien heeft de casemanager een informerende en adviserende rol naar de werkgever en de bedrijfsarts, of arbodienst. En wanneer het nodig is kan hij bemiddelen tussen alle partijen. De casemanager heeft dus een uitgebreide rol waar kennis van en ervaring met verzuimprocedures noodzakelijk zijn,  gezien de complexiteit van deze situaties en de juridische aspecten.

Uit bovenstaande tekst zou het kunnen lijken dat de genoemde personen altijd mannen zijn, maar omwille van het leesgemak is er voor de hij-vorm gekozen. Uiteraard zijn vrouwen actief in de beschreven rollen.